“แบงก์ชาติ” ไฟเขียวลงทุนและให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัล

เข้าชม 143
อัพเดท : 07 ส.ค. 61

“แบงก์ชาติ” ไฟเขียวลงทุนและให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัล

bank01

ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) เปิดเผยว่า ธปท.ได้ส่งหนังสือเวียนไปยังสถาบันการเงินทุกแห่งเพื่อทำความเข้าใจเรื่องแนวทางประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลของสถาบันการเงินและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของสถาบันการเงิน

โดยหนังสือเวียนของ ธปท. ฉบับนี้กำหนดให้ บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินของสถาบันการเงินที่มีหน่วยงานกำกับดูแล เช่น บริษัทหลักทรัพย์(บล.) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน(บลจ.) และ บริษัทประกันภัย หรือบริษัทประกันชีวิต สามารถทำธุรกรรมหรือลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลได้  โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) หรือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) กำหนด

กรณีนอกเหนือจากที่กล่าวมา เช่น บริษัทที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ หากต้องการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล ให้บริษัทแม่ขออนุญาต ธปท. เป็นรายกรณี โดยบริษัทแม่ยังต้องดูแลความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจการเงินในภาพรวมและปฎิบัติตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

อย่างไรก็ตาม หากบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน จะทำธุรกรรมหรือประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลตามแนวทางข้างต้น ต้องได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุดของสถาบันการเงินแล้วแต่กรณี

นอกจากนี้ต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างรัดกุม และบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจต้องดูแลความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจการเงินในภาพรวมและดูแลให้บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินปฎิบัติตามหลักเกณฑ์ ธปท. โดย ธปท. จะกำหนดหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจหรือการดูแลความเสี่ยงเพิ่มเติมต่อไป

สำหรับในส่วนของสถาบันการเงิน เนื่องจากพัฒนาการของสินทรัพย์ดิจิทัลยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น ยังไม่สามารถประเมินและบริหารความเสี่ยงได้ชัดเจน โดยเฉพาะการถือครองสินทรัพย์ดิจิทัล จึงอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความเชื่อมั่นผู้ฝากเงิน ดังนั้นระยะแรก จึงยังไม่ให้สถาบันการเงินเป็นผู้ออกโทเคนดิจิทัล หรือให้บริการเสนอขายโทเคนดิจิทัล

นอกจากนี้ ยังไม่อนุญาตให้สถาบันการเงินลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล ทั้งโทเคนดิจิทัลและคริปโทเคอร์เรนซี และไม่อนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล รวมทั้งไม่ทำหน้าที่เป็นผู้ชี้ชวนหรือแนะนำให้มีการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลแก่ลูกค้าที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ตามประกาศก.ล.ต.

อย่างไรก็ตาม กรณีที่สถาบันการเงินประสงค์จะออกหรือลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อพัฒนานวัตกรรมทางการเงิน หรือเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางการเงินแก่ลูกค้า ให้สถาบันการเงินเข้าทดสอบได้ในสนามทดสอบของหน่วยงานทางการ(Regulatory Sandbox)

รายงานระบุด้วยว่า ธปท.ยังไม่ประสงค์ให้ลูกค้าบุคคลธรรมดาของสถาบันการเงินและบริษัทในกลุ่ม ใช้บัตรเครดิตเพื่อซื้อสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อดูแลปัญหาการกู้ยืมไปลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งอาจกระทบต่อปัญหาลูกหนี้และปัญหาหนี้ครัวเรือนของประเทศ

อย่างไรก็ตาม ธปท. ไม่มีข้อห้ามหรือข้อกำหนดในเรื่องการเปิดบัญชีเงินฝาก การให้สินเชื่อ การก่อภาระผูกพัน หรือการลงทุนในหลักทรัพย์ของกิจการที่ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล โดยให้ถือปฎิบัติตามหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อหรือลงทุนที่เกี่ยวข้อง

 

แหล่งข้อมูล : bangkokbiznews.com

ขอบคุณรูปภาพจาก : Prachachat

ดูบทความดีๆได้ที่ : www.thaihomeonline.com หรือ LINE@ : @thaihomeonline  ครบเครื่องเรื่องบ้าน คอนโด การลงทุน