อนันดา อนุมัติการจัดตั้ง 7 บริษัทย่อย เตรียมพร้อมลุยลงทุนอสังหาฯ

เข้าชม
อัพเดท : 23 ธ.ค 60

อนันดา อนุมัติการจัดตั้ง 7 บริษัทย่อย เตรียมพร้อมลุยลงทุนอสังหาฯ

นายชานนท์ เรืองกฤตยา กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2560 ประชุมเมื่อวันที่ 20 ธ.ค.2560 มีมติอนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อย ประกอบด้วย 7 บริษัทย่อย เพื่อรองรับการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ บริษัท เอดีซี-เจวี 18 จำกัด ถึง เอดีซี-เจวี 24 จำกัด โดยแต่ละบริษัทมีทุนจดทะเบียน 1 แสนบาท แบ่งเป็น หุ้นสามัญจำนวน 1,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท มีบริษัทอนันดาฯถือหุ้นในแต่ละบริษัทคิดเป็น 99.70%

ทั้งนี้ การจัดตั้ง 7 บริษัท เข้าทำรายการดังกล่าวไม่เข้าหลักเกณฑ์การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และหลักเกณฑ์รายการเกี่ยวโยงกัน

นอกจากนี้ ได้อนุมัติตั้ง 1 บริษัทย่อยภายใต้ชื่อ บริษัท เออร์บันเทค เวนเจอร์ส จำกัด เพื่อลงทุนในกิจการที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง และหรือกิจการร่วมลงทุน ที่ประกอบธุรกิจและหรือ ลงทนในธุรกิจที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีให้บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2 แสนหุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท อนันดาถือหุ้น 99.70%

ทั้งนี้ ในการจัดตั้งบริษัทย่อยดังกล่าว ถือเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัท ซึ่งมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับ 0.0017 % ตามวิธีการคำนวณตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตน โดยคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฉบับสอบทาน สำหรับงวด 9เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 และเมื่อคำนวณรวมขนาดรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทที่เกิดขึ้นทั้งหมดในช่วงระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมาแล้ว บริษัทมีขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนรวมทั้งสิ้น 11.1037% ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป ดังนั้น การเข้าทำรายการดังกล่าวจึงยังไม่เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : ผู้จัดการรายวัน 360 องศา

 

บทความที่เกี่ยวข้อง
ดูข่าวทั้งหมด »